Buitenland

Bitplan ontleent bij oprichting veel inspiratie aan het Engelse Computing at School. Uit hun missie citeren we

Promoting and supporting excellence in computer science education:

The mission of Computing At School is to provide leadership and strategic guidance to all those involved in Computing education in schools, with a significant but not exclusive focus on the Computer Science theme within the wider Computing curriculum.  Excellence in the teaching of Computing can only be made by teachers through the way they deliver the skills, knowledge, understanding and attitudes associated with the curriculum.  Through the participation of the wider community we seek to support and empower each other in an inclusive and self-sustaining body so that each child has the opportunity of an outstanding computer science education.  CAS achieves this by supporting and promoting all those individuals, partner organisations, companies, and university departments who wish to run CAS regional hubs, put on CPD courses, generate teaching resources etc. that support the Computing curriculum.

There is no “them” – only us

In december 2014 is er al eens gepoogd een Nederlands pendant van CAS te starten met het Amsterdam CAS Dinner. Vijf mensen hadden die avond een goed gesprek maar slaagden er niet in een algemeen gedragen motto te bepalen.

Ook in Vlaanderen vinden mensen elkaar in de wens informatica steviger in onderwijs in te bedden. Uit het manifest van Forum i22n:

Het Forum voor Informaticawetenschappen, i22n, wil daarom informatica als wetenschappelijke discipline promoten in onze samenleving en in het bijzonder in ons onderwijs. In het onderwijs kunnen en moeten informaticawetenschappen een cruciale bijdrage leveren om onze jongeren informatica beter te doen begrijpen en beheersen. Tegelijk vormen ze een prachtige context om creativiteit, samenwerking en enthousiasme te stimuleren bij een generatie die van in de wieg opgroeit met informatie- en communicatietechnologie. Tot nog toe worden al die mogelijkheden veel te weinig benut in het Vlaamse onderwijs. i22n wil de drijvende kracht zijn om dat te veranderen.

Onder verantwoordelijkheid van het KNAW verscheen 29 januari 2013 een rapport over de staat van het Nederlandse informaticaonderwijs. Hoewel dat rapport zich met name op HAVO/VWO richtte ontlenen we steun aan de openingsalinea waaruit:

Digitale geletterdheid is het vermogen digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen daarvan kritisch te beoordelen. In de 21ste eeuw behoort digitale geletterdheid tot de basisvaardigheden van de ontwikkelde mens. Het is een voorwaarde om te kunnen functioneren in de informatiemaatschappij. Digitale geletterdheid vraagt, net als taalbeheersing en rekenvaardigheid, om een vormingstraject dat iedereen gedurende langere tijd moet doorlopen. Het onderwerp hoort daarom in het onderwijs thuis.

Voor wie meer van dergelijke rapporten wil raadplegen:

  1. Engeland: Shutdown or Restart
  2. Europa: Europe can’t afford to miss the boat
  3. België: Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs